p.v.c waste bend 1 1/4 . 45 deg

KSh 28.00

p.v.c waste bend 1 1/4 . 45 deg . high quality . Nairobi, Kenya .